Dovolujeme si Vám představit dvě významné práce, jejichž spoluautory jsou naši kolegové Pavel Vodička, Ludmila Vodičková a Veronika Vymetálková z týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně. Z výzkumů, na nichž spolupracují, nyní vyšly dvě publikace otištěné v prestižním časopise Gastroenterology s IF 19.809.

Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, is seeking students for the following Ph.D. study topics in the doctoral study programme of Experimental Surgery:

Číst dál... Aktualizováno

V úterý 18. 2. 2020 proběhl Workshop výpočetně asistované chirurgie. Celé akce se zúčastnilo bezmála 40 účastníků z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni, kterým byla představena práce na experimentálním CT přístroji. Zájemcům byly prezentovány výsledky studia využití výpočetní tomografie pro práci s experimentálními zvířaty v průběhu chirurgického experimentu. Další část setkání se věnovala problematice výpočetně asistované chirurgie v experimentu na velkém zvířeti. Celý workshop byl uspořádán v rámci projektu Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280), na němž se podílí tým Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Všem děkujeme za účast a věříme, že získali velké množství podnětných informací!

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

logo AMTMI

 

 

Číst dál... Aktualizováno

Výsledkem úspěšné spolupráce vědeckých a klinických týmů Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni je publikace článku Protein expression of ABCC2 and SLC22A3 associates with prognosis of pancreatic adenocarcinoma v časopise Scientific Reports (Q1, IF2018: 4,116).

Číst dál... Aktualizováno

In European Union-funded project on translational cancer research, headed by Professor Kari Hemminki, several postdoctoral positions with different areas of expertize are currently sought to work in Biomedical Center, Faculty of Medicine, Charles University in Pilsen, Czech Republic.

The focus will be initially on colorectal cancer. The aims are to assess genetic and cellular changes taking place in the progression of colorectal cancer from precursor tumors (adenomas) to single or multiple colorectal cancers and lastly to metastases. The results will help to understand the role of genetic and cellular events at different phases of tumor development with possible clues about therapeutic targets. While the evidence shows that majority of colorectal carcinomas evolve from adenomatous polyps it is also believed that most neoplastic adenomas may not evolve to cancer. Immune system plays a key role in trying to suppress malignant transformation. Under the pressure of immune surveillance, surviving tumor cells tend to selectively accumulate traits that help them evade immune destruction. A strongly immunogenic tumor in an immunocompetent host may result in optimal stimulation of the immune system and elimination of the tumor. Alternatively, mutated tumor cells selectively develop variants that have acquired insensitivity to immunologic surveillance (e.g., through increased tumor-induced immunosuppression) and that can expand in an unrestrained fashion. A general deterioration of an individual’s immune defense may contribute to tumor escape.

METHODS: Studies are carried out in close collaboration with clinical departments allowing access to human samples, Genomic, transcriptomic and epigenomic analyses will focus on use of pathological slides and frozen tissue samples from polyps of early adenomas, colorectal tumors and adjacent gut epithelial samples and tumor metastases. The analysis will include DNA and mRNA targeted and next generation sequencing, copy number analyses and epigenomic profiling. Detailed analysis of cellular evolution of tumors requires detection of the key immune cell types and cellular signaling modulators in pathological slides and frozen tissue samples. The results of cell composition are correlated with clinical and prognostic data.

QUALIFICATIONS

  • PhD or equivalent in biology, genetics, immunology or medicine
  • Scientific skills shown in publications
  • Technical skills in laboratory work
  • Motivation and ability to conduct collaborative work
  • Communication skills in oral and written English

TO APPLY BY March 2, 2020

  • Cover letter with short explanation of prior research and experience
  • Curriculum vitae with publication list
  • Copies of diplomas and PhD thesis (if completed; applicants close to completion would be eligible to apply)

SEND APPLICATIONS/INQUERIES BY E-MAIL to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charles University is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling requirements specified in this announcement.

This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 856620

Mgr. Petra Vakešová
HR department, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen
Husova 3, 306 05 Pilsen, Czech Republic

Číst dál... Aktualizováno

Laboratoří nádorové léčby a regenerace tkáně byl publikován článek ‚Experimental fortification of intestinal anastomoses with nanofibrous materials in a large animal model‘ v periodiku Scientific Reports (Q1, IF = 4,116). Práce shrnuje výsledky prvního použití nanovlákenných struktur z polykaprolaktonu k podpoře hojení střevní anastomózy v experimentu na praseti.

Číst dál... Aktualizováno

Práce „Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients“ byla publikovaná v listopadu 2019 v časopise Cancers (Q1, IF2019: 6,162). Jedná se o rozsáhlou retrospektivní studii, kam bylo zařazeno celkem 514 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří byli v letech 2005 až 2019 léčeni na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň a LF v Plzni UK. Práce vznikla pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D., na základě systematické spolupráce Onkologické a radioterapeutické kliniky, Chirurgické kliniky a Biomedicínského centra LF v Plzni UK v rámci Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, která se dlouhodobě zabývá různými klinickými i experimentálními aspekty zejména kolorektálního karcinomu a primárních nádorů jater.

Beta-adrenergní signalizace hraje důležitou roli v několika procesech, které mají význam pro vznik a progresi různých nádorových onemocnění. Mezi tyto procesy patří i angiogeneze. Vliv použití beta-blokátorů na prognózu pacientů s rakovinou léčených antiangiogenními látkami není jasný a z klinického pohledu byl dosud velmi málo zkoumán. Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi užíváním beta-blokátorů a efektem léčby kombinací chemoterapie a bevacizumabu, který blokuje angiogenezi (monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Byla hodnocena souvislost přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) s užíváním beta-blokátorů a dalších běžných antihypertenziv. Z běžně užívaných antihypertenziv byl signifikantní dopad na přežití pozorován pouze u beta-blokátorů. Mediány PFS a OS u pacientů užívajících betablokátory činily 11,40 a 26,8 měsíců ve srovnání s 8,30 a 21,0 měsíci u pacientů, kteří neužívali beta-blokátory (p=0,006 a p=0,009). V Coxově vícerozměrném modelu bylo užití beta-blokátorů významným faktorem předpovídajícím PFS (HR=0,763, p=0,021) i OS (HR=0,730, p=0,020). Výsledky této studie ukazují významnou souvislost mezi užitím beta-blokátorů a příznivým efektem léčby založené na kombinaci chemoterapie a bevacizumabu. Jedná se první studii tohoto druhu provedenou na klinicky relevantním souboru pacientů, která nasvědčuje tomu, že by beta-blokátory mohly být preferovaným typem antihypertenziv u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni tímto typem cílené léčby.

„Z klinického hlediska představují komedikace u onkologických pacientů nesmírně zajímavou, ale často obtížně uchopitelnou, problematiku. Přesto, že jsou výsledky této studie zajímavé, je třeba je interpretovat s určitou obezřetností, zejména z důvodu nerandomizovaného retrospektivního designu. Danému tématu se budeme dále věnovat se zaměřením i na jiné malignity, kde je užívána antiangiogenní cílená léčba“, dodává doc. Fiala.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31769417

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Číst dál... Aktualizováno

Mezinárodní biotechnologická společnost Roche uděluje každoročně ocenění Czech DIGI@MED Award autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví. Cílem společnosti je podporovat mladé inovátory a jejich odvážné počiny, využívající digitální technologie ve zdravotnictví a v oblasti podpory zdraví. Hodnotící porota je složená z renomovaných odborníků působících dlouhodobě ve zdravotnictví a osobností z oblasti IT technologií. Při udělování ceny přihlíží k tomu, aby oceněná řešení přinášela užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům.   

Jedním z čerstvých držitelů ceny za rok 2018 je Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., výzkumník Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a zároveň výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity, který v mezioborovém týmu těchto dvou výzkumných pracovišť vytvořil software LISA (Liver Surgery Analyser). Aplikace LISA slouží jako platforma pro podporu výzkumu perfúze jater. 3D modelování virtuální resekce jater rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater a provádění operačních výkonů na hranici operability. Díky softwaru lze také lépe odhadnout regenerační potenciál zbytku orgánu. Významný pokrok je možný díky propojování nejnovějších poznatků technického a medicínského výzkumu a spolupráci univerzit.

Číst dál... Aktualizováno

Tým laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni  zaznamenal velký úspěch, když publikoval komplexní přehled shrnující možnosti léčby kolorektálního karcinomu a mechanismy působení 5- Fluorouracilu na molekulární úrovni, včetně anabolických i katabolických metabolických drah v časopise Pharmacology & Therapeutics.

Číst dál... Aktualizováno

V sobotu 23. 11. 2019 se v Biomedicínském centru uskutečnilo druhé výroční setkání projektu „Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie“ (UNCE/MED/006). Řešitelé projektu z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně a Laboratoře farmakogenomiky Biomedicínského centra a také z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Státního zdravotního ústavu představili dosavadní výzkumné výsledky a naplánovali detaily budoucí spolupráce. Sobotní setkání umožnilo rovněž plodnou diskusi v uvolněné atmosféře mimo rušný rozvrh běžných pracovních dní.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet