Aktuality

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení provozu experimentálního výpočetního tomografu na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy, které se koná dne 10. ledna 2020 od 10:00 v prostorách budovy teoretických ústavů LFP a Biomedicínského centra LFP, alej Svobody 76, Plzeň.

Číst dál... Aktualizováno

Práce „Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients“ byla publikovaná v listopadu 2019 v časopise Cancers (Q1, IF2019: 6,162). Jedná se o rozsáhlou retrospektivní studii, kam bylo zařazeno celkem 514 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří byli v letech 2005 až 2019 léčeni na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň a LF v Plzni UK. Práce vznikla pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D., na základě systematické spolupráce Onkologické a radioterapeutické kliniky, Chirurgické kliniky a Biomedicínského centra LF v Plzni UK v rámci Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, která se dlouhodobě zabývá různými klinickými i experimentálními aspekty zejména kolorektálního karcinomu a primárních nádorů jater.

Beta-adrenergní signalizace hraje důležitou roli v několika procesech, které mají význam pro vznik a progresi různých nádorových onemocnění. Mezi tyto procesy patří i angiogeneze. Vliv použití beta-blokátorů na prognózu pacientů s rakovinou léčených antiangiogenními látkami není jasný a z klinického pohledu byl dosud velmi málo zkoumán. Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi užíváním beta-blokátorů a efektem léčby kombinací chemoterapie a bevacizumabu, který blokuje angiogenezi (monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Byla hodnocena souvislost přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) s užíváním beta-blokátorů a dalších běžných antihypertenziv. Z běžně užívaných antihypertenziv byl signifikantní dopad na přežití pozorován pouze u beta-blokátorů. Mediány PFS a OS u pacientů užívajících betablokátory činily 11,40 a 26,8 měsíců ve srovnání s 8,30 a 21,0 měsíci u pacientů, kteří neužívali beta-blokátory (p=0,006 a p=0,009). V Coxově vícerozměrném modelu bylo užití beta-blokátorů významným faktorem předpovídajícím PFS (HR=0,763, p=0,021) i OS (HR=0,730, p=0,020). Výsledky této studie ukazují významnou souvislost mezi užitím beta-blokátorů a příznivým efektem léčby založené na kombinaci chemoterapie a bevacizumabu. Jedná se první studii tohoto druhu provedenou na klinicky relevantním souboru pacientů, která nasvědčuje tomu, že by beta-blokátory mohly být preferovaným typem antihypertenziv u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni tímto typem cílené léčby.

„Z klinického hlediska představují komedikace u onkologických pacientů nesmírně zajímavou, ale často obtížně uchopitelnou, problematiku. Přesto, že jsou výsledky této studie zajímavé, je třeba je interpretovat s určitou obezřetností, zejména z důvodu nerandomizovaného retrospektivního designu. Danému tématu se budeme dále věnovat se zaměřením i na jiné malignity, kde je užívána antiangiogenní cílená léčba“, dodává doc. Fiala.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31769417

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Číst dál... Aktualizováno

Tým laboratoře farmakogenomiky Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni zaznamenal velký úspěch, když se podílel na publikaci přehledového článku shrnujícího využití nových technologií a metodik ve sledování fenoménu mnohočetné lékové rezistence (MDR) nádorových onemocnění v časopise Drug Resistance Updates.

Číst dál... Aktualizováno

Mezinárodní biotechnologická společnost Roche uděluje každoročně ocenění Czech DIGI@MED Award autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví. Cílem společnosti je podporovat mladé inovátory a jejich odvážné počiny, využívající digitální technologie ve zdravotnictví a v oblasti podpory zdraví. Hodnotící porota je složená z renomovaných odborníků působících dlouhodobě ve zdravotnictví a osobností z oblasti IT technologií. Při udělování ceny přihlíží k tomu, aby oceněná řešení přinášela užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům.   

Jedním z čerstvých držitelů ceny za rok 2018 je Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., výzkumník Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a zároveň výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity, který v mezioborovém týmu těchto dvou výzkumných pracovišť vytvořil software LISA (Liver Surgery Analyser). Aplikace LISA slouží jako platforma pro podporu výzkumu perfúze jater. 3D modelování virtuální resekce jater rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater a provádění operačních výkonů na hranici operability. Díky softwaru lze také lépe odhadnout regenerační potenciál zbytku orgánu. Významný pokrok je možný díky propojování nejnovějších poznatků technického a medicínského výzkumu a spolupráci univerzit.

Číst dál... Aktualizováno

Tým laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni  zaznamenal velký úspěch, když publikoval komplexní přehled shrnující možnosti léčby kolorektálního karcinomu a mechanismy působení 5- Fluorouracilu na molekulární úrovni, včetně anabolických i katabolických metabolických drah v časopise Pharmacology & Therapeutics.

Číst dál... Aktualizováno

V sobotu 23. 11. 2019 se v Biomedicínském centru uskutečnilo druhé výroční setkání projektu „Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie“ (UNCE/MED/006). Řešitelé projektu z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně a Laboratoře farmakogenomiky Biomedicínského centra a také z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Státního zdravotního ústavu představili dosavadní výzkumné výsledky a naplánovali detaily budoucí spolupráce. Sobotní setkání umožnilo rovněž plodnou diskusi v uvolněné atmosféře mimo rušný rozvrh běžných pracovních dní.

Číst dál... Aktualizováno

Na plzeňskou lékařskou fakultu má v nejbližších měsících nastoupit špičkový výzkumník v oboru onkologie, aby ve zdejším Biomedicínském centru založil a vedl novou výzkumnou laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění. Stane se tak díky projektu Chaperon, který získal finanční podporu ve výzvě ERA Chair v programu Horizont 2020 a jehož smyslem je přinést do centra a tím i na Lékařskou fakultu světovou úroveň know-how. Během letních a podzimních měsíců proběhlo výběrové řízení na tuto pozici a z přihlášených účastníků vzešel úspěšný kandidát – dr. Kari Hemminki.

Číst dál... Aktualizováno

Druhé setkání inovátorů v západních Čechách s názvem INOVUJEME PLZEŇ 2019 se konalo opět po roce ve středu 6. listopadu 2019 v prostorách DEPO2015. Vystavovatelé představili nejnovější vývoj internetu věcí, dronů a robotiky s možnými aplikacemi na zlepšení kvality života ve městech. Univerzity představily své fakulty a ústavy a přiblížily návštěvníkům svůj výzkum. Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkání vedená Václavem Liškou (Biomedicínské centrum, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta) přispěla k této akci prezentací výzkumu v oblasti tkáňového inženýrství jater.

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 4.–8. 11. 2019 navštívila Biomedicínské centrum naší Lékařské fakulty vzácná návštěva. V rámci lety prověřené spolupráce korunované i jedním mezinárodním grantem financovaným z prostředků Erasmus+ jsme uvítali dva výjimečné profesory z Říma. Prof. Alberto Paoluzzi z Italské Roma Tre University a Prof. Antonio DiCarlo z centra CECAM-IT-SIMUL Node se dlouhodobě zabývají oblastí výpočetního modelování a reprezentace objektů.

Číst dál... Aktualizováno

Biomedicínské centrum a Chirurgická klinika, Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na seminář Computer modeling for research of liver perfusion, který se uskuteční 5. listopadu 2019 od 15:00 v Biomedicínském centru. Během semináře vystoupí se svými příspěvky také zahraniční hosté Alberto Paoluzzi z Univerzity v Římě a Antonio DiCarlo z CECAM-IT-SIMUL Node, Itálie. Svými prezentacemi je doplní Miroslav Jiřík z Lékařské fakulty v Plzni a Eduard Rohan ze Západočeské univerzity v Plzni. Více informací naleznete v příloze.

Tento seminář vznikl za podpory projektu „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280) financovaného z EFRR.

 

amtmi

Číst dál... Aktualizováno

Vážení kolegové, s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na představení a slavnostní zahájení projektu Chaperon, které se uskuteční dne 26. září 2019 od 10 hodin v Modré posluchárně v prostorách Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni.

Číst dál... Aktualizováno

Přestože je transplantace ledviny nejlepší možností pro nemocné se selháním ledvin, je nutné předcházet řadě komplikací, které výsledky transplantace zhoršují. Nezbytná imunosupresivní léčba je příčinou zvýšeného rizika infekcí. Především virové infekce vedou k předčasnému selhání transplantované ledviny a k návratu do dialyzačního léčení. Odborníci z laboratoře Transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin (pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Reischiga, Ph.D. z I. interní kliniky) se dlouhodobě systematicky zabývají výzkumem prevence virových infekcí po transplantaci.

Číst dál... Aktualizováno
Laboratoř buněčné regenerativní medicíny zve na přednášku doc. Mgr. Tomáše Doležala, Ph.D. (vedoucí Katedry molekulární biologie a genetiky, vedoucí Laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicich) Fruit fly model for examining selfish immunity dne 25. 9. 2019 ve 14:00 v seminární místnosti Biomedicínského centra (SO 01.2.21).
Číst dál... Aktualizováno

Rádi přivítáme studenty zajímající se o molekulární biologii, nádorovou genetiku a bioinformatiku. Studium je vhodné jak pro absolventy biologických, tak informatických pregraduálních oborů.

Bližší informace podá Pavel Dvorak, Ph.D., Ústav biologie, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, tel. +420 377 593 263, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet