Aktuální témata SVOČ 2016/2017

Vědecký tým Biomedicínského centra vypsal následující témata pro Studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ) 2016/2017:

 1. Monitorace cytomegalovirové specifické imunity a dárcovsky specifické imunity v závislosti na způsobu prevence cytomegalovirové infekce po transplantaci ledviny

  Laboratoř transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin

  odpovědný školitel: doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.; max. počet studentů: 2

  V průběhu randomizované studie (OVERT Study) porovnávající cytomegalovirovou profylaxi valganciclovirem s preemptivní léčbou bude stanovována intenzita celulární imunitivní responze specifické vůči dárcovským antigenům a cytomegalovirovým proteinům. Imunitní odpověď bude měřená pomocí techniky ELISPOT na základě stanovení sekrece IFN-γ a IL-2 T lymfocyty. Podstatou příspěvku studenta je spolupráce při laboratorní práci a při zpracování dat.

 2. Studium exprese genů v srdečních gangliových buňkách u diabetických potkanů

  Laboratoř laserové mikrodisekce

  odpovědný školitel: doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.; max. počet studentů: 2

  Studenti nejdříve u laboratorních potkanů vyvolají diabetes mellitus. Srdce kontrolních a diabetických jedinců zmrazí a připraví tkáňové řezy. Pomocí laserové mikrodisekce vyizolují gangliové buňky, z nichž následně získají RNA. Nakonec prostřednictvím RT-qPCR stanoví úroveň exprese vybraných genů (např. pro neuropeptidy či jejich receptory) a posoudí vliv diabetu na tuto expresi.

 3. Izolace a charakterizace epiteliálních buněk proximálního tubulu ledviny

  Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

  odpovědný školitel: Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.; max. počet studentů: 1

  Morfologická a funkční charakteristika buněk proximálního tubulu ledviny izolovaných z moče může sloužit jako účinný nástroj k identifikaci patologických mechanismů při závažných onemocněních včetně sepse. Cílem SVOČ projektu bude zavést metodu izolace těchto buněk, optimalizovat jejich in vitro kultivaci a navrhnout metody jejich charakterizace. V rámci projektu budou používány metody in vitro kultivace buněk, různé mikroskopické přístupy (konfokální a elektronová mikroskopie) či průtoková cytometrie a třídění buněk dle typických proteinových znaků.

  Požadavky na uchazeče:

  • zájem o práci v laboratoři a ochotu věnovat čas laboratorní práci (2–3 × týdně)
  • zájem učit se nové věci
  • chuť k tvůrčí a samostatné práci
  • porozumění anglickému odbornému textu

  Nabízíme:

  • zkušenosti s prací v molekulárně biologické laboratoři a s tkáňovými kulturami
  • vhled do vědecké práce
  • práci v mladém týmu
  • možnost finanční odměny
 4. Zavedení 3D in vitro kultivace hepatocytů pro účely vývoje modelu nealkoholové steatózy

  Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

  odpovědný školitel: Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.; max. počet studentů: 1

  Hepatocyty je nutné v in vitro podmínkách kultivovat na kolagenové matrici, aby si udržely vlastnosti, které mají v původní tkáni. Cílem projektu bude optimalizovat izolaci a kultivaci hepatocytů v 3D kolagenové matrici a charakterizovat jejich morfologii a funkce za fyziologických a patologických podmínek nealkoholové steatózy. V projektu budou použity metody konfokální mikroskopie, průtokové cytometrie a měření detoxifikačních a metabolických funkcí buněk.

  Požadavky na uchazeče:

  • zájem o práci v laboratoři a ochotu věnovat čas laboratorní práci (2–3 × týdně)
  • zájem učit se nové věci
  • chuť k tvůrčí a samostatné práci
  • porozumění anglickému odbornému textu

  Nabízíme:

  • zkušenosti s prací v molekulárně biologické laboratoři a s tkáňovými kulturami
  • vhled do vědecké práce
  • práci v mladém týmu
  • možnost finanční odměny
 5. Sledování vlivu patologického prostředí chronické rány na chování dermálních fibroblastů in vitro

  Pracoviště: Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

  Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

  odpovědný školitel: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; max. počet studentů: 1

  Dermální fibroblasty jsou jedny z klíčových buněk uplatňujících se v procesu hojení. Cílem této práce bude popsat chování dermálních fibroblastů v patologickém prostředí chronické rány modelované v in vitro podmínkách jak ve 2D, tak i v 3D prostředí. Student si osvojí práci s primárními kulturami dermálních fibroblastů (izolaci, kultivaci), bude sledovat buněčnou morfologii (mikroskopie v procházejícím světle a fluorescenční mikroskopie), životaschopnost a proliferaci (měření dehydrogenázové aktivity, počítání buněk a obrazová analýza, kvantifikace DNA). Další sledované parametry chování fibroblastů, které mohou být součástí této práce dle studentova zájmu a zaměření mohou být: produkce a remodelace kolagenu (ELISA, elektroforéza v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrie) a prozánětlivé chování fibroblastů (produkce prozánětlivých molekul, aktivace signálních prozánětlivých drah, ELISA). Výstupem bude přehledné zpracování dat, jejich interpretace a prezentace na Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty v Plzni, případně publikace v impaktovaném časopise.

  Požadavky na uchazeče: Zájem o práci v laboratoři, schopnost porozumět odbornému textu v angličtině, pečlivost, pracovitost, spolehlivost, možnost docházet do laboratoře 2–3 × týdně (nárazově dle domluvy).

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet